Privacy beleid

Dit privacy-beleid is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens die wij.leveren als platformbeheerder, rechtstreeks bij u verzamelde of onrechtstreeks verkreeg via uw gebruik van de website.

Alvorens u uw persoonsgegevens (on)rechtstreeks met wij.leveren deelde, verklaarde u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met dit privacy-beleid alsook met het cookiebeleid toepasselijk op het gebruik van cookies op onze website.

wij.leveren hecht veel belang aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert dan ook de huidige Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Onder “persoonsgegevens” wordt begrepen: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als “identificeerbaar” wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator (zoals een IP adres) of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

wij.leveren verzamelt de volgende persoonsgegevens rechtstreeks van u: naam handelszaak, btw-nummer, (mail)adres facturatie en indien nodig: ophaaladres, openingsuren, telefoonnummer. Ten slotte wordt de historiek van de door u gedane leveropdrachten eveneens geregistreerd.

Daarnaast kan wij.leveren eveneens op onrechtstreekse wijze (bijvoorbeeld door uw gebruik van de website www.wijleveren.be ) volgende bijkomende (persoons)gegevens verzamelen: Cookie ID, IP adres, locatie, apparaat.

Indien u de bovenvermelde persoonsgegevens niet aan ons wenst te verstrekken, kan dit gevolgen hebben voor de dienstverlening die wij u kunnen aanbieden. 

Waarom worden de persoonsgegevens verzameld?

De door wij.leveren verzamelde persoonsgegevens worden voor volgende doeleinden

gebruikt:

  • overzicht en beheer van deelnemende Handelaars;
  • verwerking en levering van de door u bestelde Verzendingen(en) door de Vervoerder(s);
  • het maken, ontwikkelen, aanbieden en verbeteren van onze producten en diensten aan de hand van gegevensanalyse.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

wij.leveren bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerking ervan in het kader van het beoogde doel en voor zover noodzakelijk volgens de toepasselijke regelgeving en wettelijke bepalingen. 

Indien het bewaren van de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk is, zal wij.leveren de persoonsgegevens alsook eventuele kopieën daarvan, verwijderen en/of vernietigen. U heeft de mogelijkheid om uw account te verwijderen via de website of door ons hierover te contacteren.

Doorgifte van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden doorgegeven worden aan de Vervoerder(s) voor het verwerken van de door u bestelde Verzendingen. 

wij.leveren zal de verkregen persoonsgegevens verder niet doorgeven aan derden. 

De Handelaar is zelf verantwoordelijk voor het informeren van klanten (Afnemers) over het gebruik van hun gegevens. 

Bescherming van uw persoonsgegevens

wij.leveren neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens ter harte. Om uw persoonsgegevens te beveiligen neemt wij.leveren passende technische en organisatorische maatregelen waaronder:

  • beveiliging van de persoonsgegevens tijdens de verzending ervan;
  • beperkte toegang tot de computersystemen waarop de persoonsgegevens bewaard worden;
  • communicatie van privacy-richtlijnen aan alle betrokkenen die via het platform werken.

Welke rechten heeft u?

U beschikt over een wettelijk recht op inzage, correctie, verwijdering en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, alsook over het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken of bezwaar ertegen te maken.

U kunt deze rechten uitoefenen door wij.leveren te contacteren op het volgend e-mail adres: wij.leveren@leuven.be

Ten slotte heeft u ook het recht om klacht in te dienen bij wij.leveren zelf op bovengenoemd e-mailadres, alsook bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Contact

wij.leveren treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot dit privacy-beleid of omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u wij.leveren steeds contacteren via volgende contactgegevens:

  • adres: Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven
  • e-mail: wij.leveren@leuven.be
  • telefoon: +32 16 27 40 63