Algemene voorwaarden

Met wij.leveren ontwikkelde stad Leuven, samen met buurgemeenten Bierbeek, Haacht, Holsbeek, Lubbeek, Oud-Heverlee en Rotselaar een slim verdeelplatform voor lokale handelaars voor het verzenden van aankopen naar hun klanten. Hiertoe werd achtereenvolgens een orkestrator (TRI-VIZOR nv), een platformontwikkelaar (Statik nv) en een logistieke operator (bpost & Cargo Velo) aangesteld.

Handelaars die een account aanmaken op het platform onderschrijven de werkingsprincipes en algemene voorwaarden omschreven in dit document.

Project en ambitie

Het project wij.leveren wordt opgezet met middelen vanuit Europa en Vlaanderen en vanuit de participerende gemeentelijke overheden met als doel nieuwe logistieke concepten te testen en een structurele implementatie voor te bereiden. wij.leveren focust op de distributie van pakketjes die door lokale handelaars gegenereerd worden en hoofdzakelijk lokaal worden afgenomen. wij.leveren zet in op innovatie vanuit het principe van co-creatie en samenwerking. Door samen te werken kunnen volumes gebundeld worden en wordt de distributie efficiënter en duurzamer.

Het is de ambitie van wij.leveren om verder te gaan na de projectfase. Deze loopt tot nader orde tot 30 juni 2023. De voorwaarden en werkingsprincipes kunnen bij de doorstart veranderen of aangepast worden. Het project heeft als doel om de nodige expertise en ervaringen op te doen om vervolgens samen met de handelaars tot een samenwerkingsverband met bijhorende dienstverlening te komen.

Basisprincipes

Met wij.leveren willen we gezamenlijk de volgende basisprincipes uitdragen:

 • wij.leveren is coöperatief: krachten worden gebundeld door samenwerking en deelnemende handelaars bepalen mee de weg vooruit;
 • wij.leveren is duurzaam: voertuigkilometers worden geoptimaliseerd en de logistieke dienstverlening verloopt steeds meer emissievrij;
 • wij.leveren is ontzorgend: de dienstverlening verloopt professioneel en er is aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen bij alle betrokken actoren.

Algemene gebruiksvoorwaarden en -informatie

Voorwerp en definities

 1. Deze algemene voorwaarden beogen de voorwaarden en modaliteiten voor het gebruik van de site app.wijleveren.be (hierna het "Platform") te regelen, alsook de rechten en verplichtingen van de partijen die op het Platform met elkaar in contact worden gebracht of die de erop aangeboden diensten gebruiken (hierna : de "Diensten") te regelen.
 2. Het Platform is een digitaal verdeelplatform voor alle verstuurde pakketten (hierna: de “Verzendingen”) aan klanten (hierna: de “Afnemer”) bij lokale handelaars (hierna: de “Handelaar”). bpost en Cargo Velo zijn de logistieke partners (hierna: de “Vervoerder”)  die de Verzendingen rechtstreeks bij de Handelaars ophaalt en levert bij de Afnemers. Er kunnen andere logistieke partners aangesteld worden. 
 3. De Diensten van het Platform betreffen de ophalingen van Verzendingen bij de Handelaars én de levering van deze Verzendingen bij de Afnemers. Dit alles door bundeling van volumes en schaaleffecten op een slimme, duurzame en efficiënte manier door een professionele Vervoerder aan een interessant en competitief  tarief. 
 4. Het Platform focust op het vervoer van Verzendingen in alle branches binnen de detailhandel. Verse waren die kunnen bederven, bereide maaltijden (take-away), gekoelde Verzendingen en warme dranken komen vooralsnog niet in aanmerking.
 5. Afnemers zijn klanten die hun bestelling plaatsen bij de Handelaars via een online verkoopkanaal (bv. webshop) of fysiek in de winkel. Deze handelsrelatie valt buiten de dienstverlening van wij.leveren.
 6. Handelaars zijn de lokale handelaars die via het platform hun verkochte en bestelde Verzendingen laten leveren bij de Afnemer. De verkopen worden rechtstreeks gesloten tussen de Handelaars en de Afnemers. Handelaars zijn gevestigd in Leuven (centrum + deelgemeenten) of in één van de volgende buurgemeenten: Bierbeek, Rotselaar, Holsbeek, Oud-Heverlee, Haacht en Lubbeek. 
 7. Vervoerders zijn logistieke partners die de Verzendingen op een duurzame, slimme en efficiënte manier ophalen bij de Handelaars en bij de Afnemer leveren. Momenteel zijn bpost en Caro Velo aangesteld als Vervoerders. Er kunnen later nog bijkomende lokale Vervoerder(s), zoals fietskoerier(s), worden ingezet.
 8. Deze voorwaarden zijn te allen tijde toegankelijk en kunnen worden geraadpleegd via de website https://app.wijleveren.be/nl/algemene-condities.  Ze worden vervolledigd met het privacy-beleid (https://app.wijleveren.be/nl/privacy-beleid) wat bij tegenstrijdigheid voorrang heeft op deze algemene voorwaarden.


Organisatie en contactinfo

wij.leveren is een samenwerking tussen Stad Leuven (trekker en initiatiefnemer) en de buurgemeenten Bierbeek, Haacht, Holsbeek, Lubbeek, Oud-Heverlee en Rotselaar.

Tijdens het project wordt de ontwikkeling, de lancering en de operationalisering van het Platform gecoördineerd door het projectteam van de stad Leuven, dat via de volgende coördinaten kan worden bereikt:

 • adres: Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven
 • e-mail: wij.leveren@leuven.be
 • telefoon: +32 16 27 40 63


Toegang tot het platform en inschrijving

 1. Elke Handelaar die gebruik wil maken van de diensten van het Platform maakt een account aan. De Handelaar voert hiertoe zijn gegevens in en verklaart zich akkoord met de algemene voorwaarden en privacy-beleid van wij.leveren.
 2. De Handelaar is verantwoordelijk voor het behoud van het vertrouwelijke karakter van de accountinformatie. In geval van diefstal, verlies of ongeoorloofd gebruik van de accountinformatie dient hij dit te melden aan de projectorganisatie die hij het recht toekent om passende maatregelen te nemen.
 3. De Handelaar verbindt zich ertoe om de Diensten persoonlijk te gebruiken en aan geen enkele derde partij toe te staan om deze in zijn plaats of voor zijn rekening te gebruiken, tenzij hij de volledige verantwoordelijkheid ervan op zich neemt. Medewerkers dienen door de Handelaar opgegeven te worden om toegang te krijgen tot het account. 
 4. De Handelaar garandeert dat alle verstrekte gegevens in de accountaanvraag correct en actueel zijn. Hij verbindt zich ertoe om zijn gegevens aan te passen bij wijzigingen, zodat zij altijd met bovenbedoelde criteria overeenstemmen. De Handelaar is bij uitsluiting verantwoordelijk voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die hij kan ondervinden bij gebreke van actualisering van deze gegevens, waarvoor hij alleen alle gevolgen draagt.


Inhoud en verplichtingen

Onder "Inhoud" wordt verstaan, de inhoud van om het even welke aard die door een Handelaar in het kader van de Diensten wordt verspreid. Alleen de Handelaar is verantwoordelijk voor de Inhoud die hij via het Platform kiest te verspreiden. Hij garandeert aan het Platform dat hij beschikt over alle vereiste rechten en machtigingen voor de verspreiding van deze Inhoud.


Financiële transacties

De financiële transacties betreffen de betalingen van de door de Vervoerder geleverde Diensten. De facturatie van deze transacties verloopt in deze projectfase niet via het Platform: de Vervoerder factureert rechtstreeks aan de Handelaar. Na het project kan beslist worden om dit anders te doen.

De transactie tussen de Afnemer en Handelaar maakt hier geen deel van uit en dient rechtstreeks tussen beiden te worden afgehandeld.


Duur van de overeenkomst en beëindiging

De Handelaar kan zich te allen tijde uitschrijven op het Platform door een mail te sturen naar wij.leveren@leuven.be. De uitschrijving wordt dan ten laatste binnen 2 werkdagen uitgevoerd en resulteert in de schrapping van het account van de Handelaar, die dan geen toegang meer heeft tot de Diensten.

De Verzendingen die de Handelaar heeft geplaatst vóór de uitschrijving worden nog uitgevoerd. 


Aanvaarding van de algemene voorwaarden en recht om voorwaarden aan te passen 

 1. De aanvaarding van deze Werkingsprincipes en algemene voorwaarden door de Handelaar gebeurt bij het aanmaken van een account op het Platform.
 2. De aanvaarding van deze voorwaarden betekent ook de instemming met het feit dat het Platform werkt met de Vervoerder onder de algemene voorwaarden van diezelfde Vervoerder.
 3. De aanvaarding van deze voorwaarden is altijd volledig en geheel. Een toetreding onder voorbehoud geldt als nietig en onbestaande. Een Handelaar die niet aanvaardt om gebonden te zijn door deze algemene voorwaarden mag niet op het Platform inschrijven noch de Diensten gebruiken.
 4. Gegeven het projectkarakter en het tijdelijke karakter van dit project, heeft het Platform het recht om de algemene voorwaarden aan te passen indien nieuwe evoluties zich aandienen of er gekomen wordt tot nieuwe inzichten. De Handelaar wordt hierover tijdig geïnformeerd via het Platform. 


Klachten en geschillen

De Handelaar verbindt zich ertoe om in te staan voor klachten van de Afnemer. De Vervoerder informeert het Platform van statusveranderingen van de Verzending en over binnenkomende klachten en geschillen. In geval van vragen of problemen bij de uitvoering van de Diensten, contacteert de Handelaar rechtstreeks de Vervoerder. 

In geval van algemene vragen of problemen kan steeds contact opgenomen worden met de projectorganisatie. 

Alle geschillen die niet op een minnelijke wijze kunnen worden opgelost, zullen voor de rechtbanken van het arrondissement Leuven gebracht worden.